Português (Portugal) English (United Kingdom)
You are here:   Parceiros > Sliven
  |  Login
 


Град Сливен е разположен на 300 км източно от столицата София, на 110 км от Бургас –най-голямото търговско пристанище на България, на 130 км от границата с Република Гърция и на 130 км от границата с Република Турция.

Територията на община Слвиен е 1366 км2 и обхваща 49 селища –градовете Сливен и Кермен и 47 села. При последното преброяване през 2006 г. населението на града възлиза на 112 103 човека, а на Общината –на 147 557 човека.

Община Сливен разполага с добре структурирана и действаща културна инфраструктура. Създаваният от културните организации продукт е в състояние да задоволи духовните потребности на населението от общината. Общината притежава потенциал за развитие на различните жанрове изкуства, местната традиция и любителско творчество и възможност за неговото разпространение в страната и чужбина.

Уникално явление в културния живот на страната е Националният фестивал на детската книга –единствена по рода си проява, насочена към засилване интереса на децата към четене, в конкуренция с новите мултимедийни продукти.

Международният детски фолклорен танцов фестивал „Приятелство без граници” се утвърди като една от най-мащабните прояви в областта, която укрепва културния диалог на Сливен с други страни и народи.

Свое място в утвърждаването и обогатяването на културния афиш имат национални прояви като Националния фестивал „Цветен камертон”, Есенния театрален салон, Конкурса за поезия на името на Дамян Дамянов, Културните празници „Сливенски огньове”,проявите, посветени на празника на Сливен, регионалните събори на любителското творчество, които способстват за съхраняването на местните традиции и обичаи и стимулират културното многообразие в общината.

Наред с хронологически утвърдени културни събития се реализират и нови, в резултат на доброто партньорство с централните ведомства, творческите съюзи и Националните културни центрове, които са показател за нови тенденции в развитието на културната дейност.

 

 

 

Sliven is situated 300 km east of Sofia, 110 km away from Bourgas – the biggest commercial port in Bulgaria, 130 km from the Greece border and 130 km from the Turkey border. The territory of Sliven is 1366 km2 and embraces 49 settlements – the towns Sliven and Kermen and 47 villages. At the last census the population of the town numbers 112.103 people and the population of the Municipality numbers 147.557 people.

Municipality of Sliven has at its disposal well structured operative cultural infrastructure. Cultural product created by the cultural organizations is able to satisfy the spiritual needs of the population of the Municipality. It has a potential for development of different genres of arts, local traditions and amateur creation and a possibility of its spreading in the country and abroad.

The National Children’s Book Festival is a unique event in the cultural life of the country. It is directed to increasing the interest of the children in reading in a rivalry with the new multimedia products. The International Children’s Folklore Dance Festival “Friendship without Borders” strengthens its position as one of the largest events in the region and reinforces the cultural dialogue of Sliven with other countries and peoples.

National events like the National Festival for Young Performers of Pop Music “Flower tuning fork”, Autumn Theatre Festival, the Poetry  competition “Damian Damianov”, Cultural days “Sliven fires”, and celebrations of the Day of Sliven have their places in the approving and enrichment of the cultural calendar of the Municipality. Regional festivals of amateur creation help preserving the local traditions and customs and stimulate the cultural variety in the Municipality. Together with the approved cultural events we realize new activities as a result of the good partnership with the central administration, creative unions and National cultural centres, which are indexes for new tendencies in the development of the cultural activities.